Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Als contractvrije basispsycholoog wordt een kwaliteit statuut niet aangeboden op basis van die verplichting van de zorgverzekeringswet, maar op basis van een advies van de beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

Algemene informatie
Naam psycholoog/coach: Claire, CHBM Schellart,
Kwalificatie: PSYCHOLOOG NIP®, Nip nummer 134577
Overige kwalificaties: registratie kwaliteitsregister POH-GGZ, LV POH GGZ nummer 1304
website: www.ClaireSchellart.nl
Persoonlijk e-mailadres: cschellart@mac.com , claire@claireschellart.nl

 

Praktijk informatie
Naam praktijk: Clarity, Claire Schellart Psychologie & Coaching
KVK nummer: 84099836
BTW-ID: NL003914722B12
Rekeningnummer: NL 73INGB0006935467, Schellart-C
Werkzaam in
Coaching en basis-ggz , categorie A
Drs. Klinische Neuropsychologie, 2002
Registerpsycholoog NIP, 2010-2015
PSYCHOLOOG NIP®, 2023

 

Beschrijving aandachtsgebieden
Nog aanpassen, leuker, meer welkom laten klinken?:
Coachees en Clienten kunnen in mijn praktijk terecht met stressgerelateerde klachten, wanneer zij zichzelf niet herkennen in wat ze normaal gesproken van zichzelf kunnen verwachten. Vaak houden die klachten verband met overbelasting. Bijvoorbeeld bij (naderende) burn out (waarbij zij al dan niet zijn uitgevallen op werk).

Tevens richt ik me op vragen of klachten die passen bij transities (bv overgang naar andere levensfase of werkomgeving), aanpassing (bv. rouw & verlies, aanpassing aan ziekte/ mantelzorg), relatieproblemen, slaapproblemen en milde angst- en paniekklachten.

 

Beschrijving zorgaanbod
Ik maak gebruik van verschillende behandelvormen- en technieken (waarvoor ik de bijpassende opleidingen heb gevolgd):
CGT (cognitieve gedragstherapie)
ACT (acceptance commitment therapie)
VVZ (vat van zelfwaardering)
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
SST (Single Session Therapy)
Positive Psychology/ Oplossingsgerichte therapie
Transactionele analyse & Systemisch werk

Ik heb een persoonsgerichte aanpak, waarbij ik soms gebruik maak van vragenlijsten. Tussen de afspraken door worden met enige regelmaat opdrachten mee naar huis gegeven. In de begeleiding hecht ik veel belang aan de ‘therapeutische relatie’ als ingang van verandering. Kortdurende trajecten zijn altijd het uitgangspunt. In sommige gevallen is een laagfrequent contact verspreid over een langere periode passender. Daarover worden altijd in overleg afspraken gemaakt.

Ik hou me aan het beroepsgeheim zoals in de beroepscode voor psychologen NIP beschreven. Dat houdt in dat ik nooit zonder nadrukkelijke toestemming van de coachee of client informatie zal delen met derden.

 

Samenstelling van de praktijk
Ik ben zelfstandig gevestigd en er zijn geen andere medewerkers aan mijn praktijk verbonden.

 

Professioneel netwerk
Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
– Huisartsenpraktijk(en)
– Collega -coaches, -psychologen en -psychotherapeuten
– Rondom Psychotherapie, een regionaal vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen Kennemerland (zie www.rondompsychotherapie.nl) dat samenwerkt met vrijgevestigde jeugdzorg, basiszorgpsychologen en psychiaters, en met regionale ggz instellingen.
– 0tot23, een regionale vereniging van vrijgevestigde jeugdzorg
– HZK, huisartsen coöperatie Kennemerland
– Vrijgevestigde fysiotherapeuten

Voor hulpvragen die niet kunnen wachten gedurende avond/nacht/weekend/crises kunnen coachees/ cliënten terecht bij (huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst)

 

Lerend netwerk
Ik vorm een lerend netwerk met vier zelfstandig werkende zorgverleners
Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Mijn aanbod richt zich op coachingsvragen en milde problematiek waarbij kortdurende trajecten geïndiceerd zijn. Dit zijn hulpvragen waarvoor vanuit de zorgverzekeraar geen vergoeding op basis van een DSM-V diagnose beschikbaar is. Ik heb dan ook geen contracten met verzekeraars. Dat betekent dat de kosten voor de gesprekken voor rekening van de coachee/ client zelf komen. In veel gevallen kunnen kosten bij de werkgever gedeclareerd worden. Bij de zorgverzekeraar kunnen kosten over het algemeen niet gedeclareerd worden.

 

Behandeltarieven
Mijn tarieven heb ik gebaseerd op de door de Nederlandse zorg autoriteit (NZA) voorgestelde richtlijnen ‘overig (zorg)product (OZP) voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief’. Psychologische zorg is vrijgesteld van BTW, bij coaching ben ik wel BTW-plichtig.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: Aan afzeggen tot 48 uur voor aanvang van de betreffende afspraak zijn geen kosten verbonden, tussen 48 uur en 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de kosten in rekening gebracht voor afzeggen binnen 24 uur voor de betreffende afspraak worden volledige kosten in rekening gebracht.

De behandeltarieven en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief:

 

Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
– Supervisie,
– Intervisie,
– Bij- nascholing,
– Registratie eisen van specifieke behandelvaardigheden.
– De beroepscode van mijn beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Link naar website Nip: https://psynip.nl

 

Klachten- en geschillenregeling
Mochten er klachten of problemen zijn dan hoop ik uiteraard dat je die in eerste instantie met mij bespreekt zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mochten we er niet samen uitkomen, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIP.

 

Wachttijd voor intake en behandeling
Ik werk niet met een wachtlijst.

 

Aanmelding en intake
De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld
Coachees/Cliënten kunnen zich telefonisch, per mail of beveiligd contactformulier van de website aanmelden. Hierna vindt een telefonische screening (pre-intake) plaats, waarbij gekeken wordt of de vraag past bij wat ik vanuit mijn praktijk kan aanbieden en of de praktische uitvoering mogelijk is. Ik informeer de coachee/client in dat gesprek over de wachttijd, waarna ze indien mogelijk gelijk een eerste afspraak aangeboden krijgen of op de wachtlijst komen. Hierna stuur ik een inschrijvingsformulier. De pre-intake is vrijblijvend en wordt niet gefactureerd. Hierna hebben we een eerste gesprek/ intake dat als een regulier consult wordt gefactureerd. Na de intake stel ik een indicatie en in overleg met de coachee/client stel ik een trajectplan op.

Indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de vraag van de coachee/client en/of wanneer gaande de gesprekken een vervolgtraject elders wenselijk blijkt, dan zal ik meedenken hoe, waar of bij wie dat het beste zou kunnen plaatsvinden.

 

Tevredenheidsonderzoek
Bij afsluiting van de behandeling wordt er middels een formulier gevraagd naar de tevredenheid van de patiënt.

 

Omgang met patiëntgegevens
Zonder toestemming van de coachee/client wordt geen informatie met derden gedeeld.

Ik hou me aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening en handel conform het model kwaliteitsstatuut.